Volg ons

Derde Divisie Zaterdag

Rapport Enquête over Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse

Rapport Enquête over Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse

Dit is een volledige weergave van het rapport na het onderzoek dat Coöperatieve Vereniging Tweede Divisie, het Centraal Orgaan Hoofdklassen en de Belangenvereniging van Amateurvoetbalverenigingen hebben uitgevoerd onder de clubs in het top van het amateurvoetbal over het eerste jaar van de nieuwe voetbalpiramide waarin beloftenteams zijn ingestroomd in de voetbalpiramide.

Met de besluitvorming omtrent het combinatiedossier is afgesproken dat in het 2e seizoen de gevolgen geëvalueerd worden. Deze evaluatie is vervroegd naar het voorjaar van 2017, zijnde aan het einde van het 1e seizoen.

De clubs, uit de toenmalige topklasse en de hoofdklassen, daarna de 2e/3e divisie en de hoofdklassen, hebben besloten dat ze zelf ook zouden evalueren. De reden hiervoor is dat daarmee informatie wordt verzameld die alleen van de clubs afkomstig zou zijn en daarmee een zuiver beeld geeft van de ervaringen en meningen van de clubs.

De evaluatie bestaat uit een enquête die 2x is uitgevoerd. De 1e keer aan het einde van het seizoen 2015-2016. Hiermee wordt beoogd ervaringen en meningen te verzamelen vanuit de oude situatie met topklassen en hoofdklassen. De 2e keer is in april 2017 geweest waarmee een beeld ontstaat hoe meningen en ervaringen al dan niet veranderen door een 1e seizoen in de nieuwe situatie.

De resultaten van de enquêtes zijn opgenomen in de bijlage van dit rapport. Voorafgaand daaraan zullen de resultaten per onderwerp nader worden geduid.

De resultaten van de enquêtes worden de clubs en andere belanghebbenden ter beschikking gesteld. De conclusies en aanbevelingen zullen daarnaast worden ingebracht in het overleg met de diverse partijen die met elkaar spreken over deze zaken, zijnde afgevaardigden van de KNVB AV en BV, CED, Eredivisie, Ledenraad, CVTD, COH en BAV.

1.    Verantwoording

De inzendingen zijn gescreend zodat van iedere club niet meer dan 1 inzending meetelt in het resultaat. Als een club meerdere keren heeft ingezonden, dan is gekeken naar volledigheid en timing van de inzending.

Duidelijke fouten zijn gecorrigeerd, zoals het niet goed aangeven van een klasse of een seizoen.

Er is ook geënquêteerd t.a.v. het aantal geregistreerde en registreerbare contracten, toeschouwersaantallen en recettes. De informatie is niet door iedere club aangeleverd of juist aangeleverd. Derhalve is besloten om deze antwoorden buiten beschouwing te laten. T.a.v. de toeschouwersaantallen is gebruik gemaakt van de gegevens van Voetbal op Zaterdag. Hier wordt een separate analyse van gegeven in dit rapport om de gevolgen van de nieuwe opzet in kaart te brengen.

2.    Conclusies en aanbevelingen

De clubs in de top van het amateurvoetbal zijn niet blij met de wijzigingen die zijn aangebracht in de voetbalpiramide. Enerzijds is dit een negatief sentiment dat over vrijwel de gehele linie naar voren komt maar anderzijds wordt dit gestaafd met harde feiten.

Toeschouwersaantallen

Wedstrijden in de hoofdklasse, 2e en 3e divisie zien een terugloop van toeschouwersaantallen van tussen de 20% en 35%. Dit betekent verlies van euro’s in recettes en kantine inkomsten maar ook vermindering van de sfeer en entourage bij wedstrijden.

Beloftenteams BVO’s

De terugloop is te wijten aan diverse factoren. De opmenging van zaterdag- en zondagclubs in de 2e divisie met speeltijden op zaterdagavond hebben hier zeker invloed op.  De belangrijkste factor wordt veroorzaakt door de instroom van beloftenteams van BVO’s. Bij deze wedstrijden worden toeschouwers- en bezoekersaantallen genoteerd die wedstrijden uit de top van het amateurvoetbal onwaardig zijn. 9 van de 10 clubs vindt dan ook dat de beloftenteams van BVO’s weer uit de piramide moeten. Door de ervaringen die ondertussen opgedaan zijn in het spelen tegen beloftenteams hebben de tegenstand alleen maar doen groeien. Aan het einde van het vorige seizoen waren de clubs beduidend minder negatief dan nu het geval is.

Doorstroming naar de Jupiler League

In de 2e en 3e divisie is slechts 18% van de clubs voor een dergelijke doorstroming. In de 2e divisie is maar liefst 75% hierop tegen. Promoveren wordt dan ook niet gezien als een beloning voor een prestatie maar als een straf.  Het spelen in de Jupiler League wordt als onaantrekkelijk gezien door het gevaar voor verlies van identiteit en het risico dat smet het spelen in de Jupiler League de financiële continuïteit van de club op het spel wordt gezet.

Verplichte contracten

Maar liefst 75% van de clubs staat hier afwijzend tegenover. In de 2e divisie is met ruim 40% voorstanders nog enigszins wat draagvlak aanwezig. Opmerkelijk is dat, hoewel de contracteis voor 3e divisieclubs verlaagd is, dit niet tot een positievere houding t.o.v. deze verplichting heeft geleid.

2e divisie

Bij de clubs uit de 2e divisie is de helft van de clubs positief over de invoering hiervan. In de 3e divisie is dat slechts 14% van de clubs. Nog geen kwart van de clubs uit de 2e divisie is positief over de opmenging van zaterdag en zondag. Over het spelen op zaterdagavond is meer dan 80% van de clubs uit de 2e divisie negatief. De overgrote meerderheid van de clubs vindt dat in een competitie op een vaste speeldag en –tijd gespeeld moet worden en de 2e divisie te weinig competitiespanning heeft.

Identiteit

Het overgrote deel van de clubs vindt dat met de ingevoerde wijzigingen teveel van de identiteit van het amateurvoetbal verloren is gegaan. Dat er geen Algeheel Amateurkampioenschap meer is alsook dat er niet meer gespeeld wordt voor de districts- en amateurbeker is hier debet aan.

Aanbevelingen

Uit deze enquête zijn de volgende (voorlopige) aanbevelingen te destilleren:

  1. Beloftenteams van BVO’s uit de amateurpiramide
  2. Geen verplichte doorstroming naar de Jupiler League o.b.v. huidige licentie-eisen t.a.v. contracten.

Deze aanbevelingen worden gedaan uit hoofde van de clubs in 2e divisie, 3e divisie en hoofdklassen in het bijzonder. Ook is de BAV mede-onderschrijver van deze aanbevelingen en daarmee alle overige clubs uit het amateurvoetbal.

De aanbevelingen zijn van voorlopige aard. Deze aanbevelingen springen als eerste uit de enquête. Over verdere aanbevelingen zullen de clubs nader worden betrokken via een Ledenvergadering waarin de resultaten van de enquêtes verder worden besproken.

3.    Sponsoring

In de nieuwe situatie rapporteert 23% van de clubs een afname en 20% een toename van de sponsorinkomsten. In het seizoen daarvoor was dit voor 17% van de clubs afname en 37% van de clubs een toename.

4.    Mediabelangstelling

Voor meer dan de helft van de clubs is de mediabelangstelling gelijk gebleven. Daarentegen geven meer clubs aan dat in de nieuwe situatie de mediabelangstelling is afgenomen t.o.v. het vorige seizoen. Minder clubs geven aan dat de mediabelangstelling is toegenomen t.o.v. het vorige seizoen.

De wedstrijden van de 2e divisie zijn in het huidige seizoen via Fox op TV uitgezonden. Als alleen naar deze divisie gekeken wordt, dan is de conclusie dat de 2e divisie een sterke stijging van mediabelangstelling ervaart, een deel ten koste van lokale/regionale tv die daardoor sterker is afgenomen.

Voor de 3e divisie en de hoofdklassen is de conclusie gerechtvaardigd dat wanneer de 2e divisie buiten beschouwing wordt gelaten, de mediabelangstelling sterker is afgenomen dan uit de cijfers voor alle clubs tezamen blijkt.

5.    Doorstroming naar de Jupiler League

Hoewel dit nog niet in de praktijk is gebracht, geven de resultaten van de enquêtes een toenemende negatieve houding t.o.v. de doorstroming naar de Jupiler League. Was in de 1e enquête nog 41% positief hierover, in de 2e enquête is dit geslonken naar 18% van de clubs. Bijna 50% was in de 2e enquête uitgesproken negatief over deze doorstroming.

Wordt gekeken naar de divisies/klassen afzonderlijk, dan neemt het negativisme toe naarmate de clubs hoger spelen. In de 2e divisie zijn 75% van de clubs negatief hierover.

In de 2e enquête zijn hierover verdiepende vragen gesteld.

Op de vraag of er een extra promotieplaats beschikbaar dient te komen in de Jupiler League voor de periodekampioenen van de 2e divisie wordt door 44% van de clubs positief en 12% negatief geantwoord. Bij de 2e divisie antwoordt 64% van de clubs positief en 36% negatief. Dit wordt met name ingegeven door het feit dat de clubs in de top van de 2e divisie behoefte hebben aan meer mogelijkheden om ergens voor te spelen.

Er is ook gevraagd of clubs die instromen in de Jupiler League niet door moeten hoeven groeien naar een BVO contracteisen. Hier wordt door 62% van de clubs positief geantwoord. In de 2e divisie ligt dit percentage op 82%.

6.    2e divisie

Invoering 2e divisie

Over de invoering van de 2e divisie was bij de invoering 26% van de clubs positief en 24% negatief. Na een seizoen waar hiermee ervaring is opgedaan is 23% van de clubs positief en 40% negatief.  In de 2e divisie is 50% positief en 25% negatief. In de 3e divisie is de mening over de 2e divisie het sterkst veranderd. Was eerst 38% positief is dat nu nog maar 14%.

Uitbreiding naar 18 teams

De meningen over de uitbreiding van de 2e divisie naar 18 teams laten hetzelfde beeld zien als over de invoering van de 2e divisie. Was van alle clubs 34% positief en 8% negatief is dat een seizoen later 28% positief en 19% negatief. De groep van neutralen is vrijwel gelijk gebleven met ca. 35%. In de 3e divisie zijn ook hier de meningen het sterkst gedraaid. Van 57% naar 19% positief en 5% naar 26% negatief. Bij de 2e divisie is 67% positief en 8% negatief.

Opmenging za/zo in de 2e divisie

Over het gemengd uitkomen in de 2e divisie zijn de clubs in positieve of negatieve zin niet ver opgeschoven. Meer clubs zijn hier neutraal over. Positief is verschoven van 34% naar 23%, negatief van 37% naar 26% en neutraal van 18% naar 34%.

In de 2e divisie zelf is 27% positief en 36% negatief. 36% staat hier neutraal in. Wordt gekeken naar zaterdag- en zondagclubs dan geeft dat extreme verschillen. 0% van de zaterdagclubs zijn positief tegen 60% van de zondagclubs. Van de zaterdagclubs is 67% negatief tegen 0% van de zondagclubs.

Speelmoment

De 2e divisie kent verschillende speeldagen en –tijden.

Over het spelen op zaterdagavond is de mening niet veel verschoven. Van 18% naar 15% die hier positief over is en van 55% naar 60% die hier negatief over is. Wordt er gekeken naar de clubs in de 2e divisie, dan is 17% positief en 83% negatief. Bij de zaterdagclubs in de 2e divisie is 100% negatief tegen 60% van de zondagclubs die negatief en 40% die positief is.

Over het spelen op de zaterdagmiddag zijn de clubs niet veel opgeschoven. Van 47% naar 54% positief en van 35% naar 27% negatief. De neutralen zijn gestegen van 13% naar 15%. In de 2e divisie is 68% positief en 8% negatief. Bij de zaterdagclubs is 86% positief en 14% negatief. Bij de zondagclubs is 40% positief en 0% negatief. 60% is daar neutraal over.

Over het spelen op zondagmiddag houden positief en negatief elkaar in evenwicht met ca. 1/3 van de clubs. In de 2e divisie is 33% positief en 17% negatief. Bij de zondagclubs in de 2e divisie is 80% positief en de rest neutraal.

Dezelfde speeldag en –tijd

Gevraagd is of wedstrijden in de 2e divisie op dezelfde dag en tijd gespeeld zouden moeten worden.

Van alle clubs geeft 35% aan hiermee eens te zijn en 14% is het hiermee oneens. In de 2e divisie is 64% het hiermee eens tegen 27% die het hiermee oneens zijn.

Competitiespanning 2e divisie.

Van alle clubs vindt 29% dat er te weinig competitiespanning is. Van de clubs uit de 2e divisie is 64% deze mening toegedaan. Slechts 18% van de clubs uit de 2e divisie beoordeeld de competitiespanning als positief.

Extra 2e divisie

Gevraagd is of er een extra 2e divisie moet komen met een finale om het Algeheel Amateurkampioenschap.

Van alle clubs is 30% positief en 32% negatief. In de 2e divisie is 36% positief en 45% negatief.

7.    Hoofdklassen

Vermindering aantal hoofdklassen

Van alle clubs was 21% positief en 21% negatief bij aanvang. Nu is 21% positief en 29% negatief. Bij de clubs in de hoofdklasse is de tendens andersom: van 6% naar 29% positief en van 47% negatief naar 40% negatief.

Uitbreiding naar 16 in de hoofdklassen

Daarover zijn de meningen van de clubs ongeveer gelijk gebleven. Van 42% naar 43% positief en 11% negatief. Bij de clubs in de hoofdklassen is de tendens positiever: van 47% naar 54% positief en van 24% naar 15% negatief.

8.    Verplichting contracten in het AV

Over het verplichten van een aantal geregistreerde contracten zijn de clubs negatiever geworden. Van 53% naar 74% negatief. In de 3e divisie is de verschuiving het grootst: van 24% naar 14% positief en van 43% naar 75% negatief. In de 2e divisie is 42% positief en 42% negatief over deze verplichting.

9.    Instroom beloftenteams BVO

De enquêtes laten over dit onderwerp een onthutsend negatief beeld zien.  Waren de clubs bij de invoering in grote meerderheid hierop tegen is dat na een seizoen ervaring niet positiever geworden, integendeel.

Van alle clubs was 8% hier positief over. Nu is dat nog slechts 2%. Was eerst 69% negatief is dat nu 82%. Van de clubs in de 3e divisie was 24% positief. Dat is geslonken naar 0%. In de 2e divisie is 8% positief tegen 92% negatief.

Ook over dit onderwerp zijn een aantal verdiepende vragen gesteld.

Voor of tegen aanwezigheid beloftenteams in de amateurpiramide

De verdeling van de stemmen over de verschillende divisies/klassen is onderstaand weergegeven.

VoorTegen
Alle11%89%
Hoofdklasse12%88%
3e divisie4%96%
2e divisie18%82%

Financiële compensatie voor thuiswedstrijd tegen beloftenteams

Een veel gehoorde klacht is dat bij spelen tegen een beloftenteam er geen publiek van de tegenstander meekomt en daarmee recette-inkomsten tegenvallen.

Van alle clubs is 64% voor en 5% tegen. In de 3e divisie is 76% voor en 8% tegen. In de 2e divisie is 55% voor en 18% tegen.

In- en uitstroom beloften (en 2e elftallen) via een eigen competitie

De clubs zijn in meerderheid van mening dat de druk van beloften in de piramide beperkt moet worden door deze via een eigen competitie in- en uit te laten stromen.

Van alle clubs is 52% voor en 12% tegen. Hoe hoger de competitie, hoe groter dit verschil wordt. In de 3e divisie is 65% voor en 13% tegen. In de 2e divisie is 73% voor en 9% tegen.

Vaste selecties en reguliere transferwindows

Het kunnen spelen met dispensatiespelers wordt gezien als een vorm van competitievervalsing. Dat beloftenteams op dezelfde basis spelen als de amateurteams is 84% voor en 2% tegen. In de 3e divisie is 84% voor en 4% tegen. In de 2e divisie is 91% voor en 0% tegen.

10.          3e divisie

Uitbreiding naar 18 clubs

Bij aanvang was 26% van alle voor en 13% tegen. Nu is dat 36% voor en 27% tegen. In de 3e divisie was 43% voor en 5% tegen. Nu is dat 39% voor en 43% tegen. In de 2e divisie is 67% voor en 8% tegen. In de hoofdklasse was 5% voor en 23% tegen. Nu is 24% voor en 24% tegen.

Gescheiden zaterdag en zondag

Bij aanvang was van alle clubs 39% voor en 21% tegen. Nu is dat 47% voor en 25% tegen. In de 3e divisie was 33% voor en 39% tegen. Nu is 61% voor en 18% tegen. Bij de zondagclubs in de 3e divisie is 25% voor en 25% tegen. Bij de zaterdagclubs is 81% voor en 6% tegen. In de 2e divisie is 42% voor en 33% tegen. In de hoofdklasse is 38% voor en 31% tegen.

11.          Districtsbeker en Landelijke beker

Clubs uit de 2e en 3e divisie komen niet meer uit voor de districtsbeker. Van alle clubs was bij invoering 18% positief en 18% negatief. 39% was neutraal. Nu is 25% positief en 31% negatief. Van de clubs in de 3e divisie was 33% positief en 19% negatief. Nu is 25% positief en 29% negatief. Van de clubs in de 2e divisie is 50% positief en 25% negatief.

Op de stelling dat clubs uit de 2e en 3e divisie weer moeten uitkomen voor de districtsbeker en de Landelijke beker is 36% van alle clubs positief en 24% negatief. Van de clubs uit de 3e divisie is 40% positief en 28% negatief. Van de clubs uit de 2e divisie is 18% positief en 56% negatief.

12.          Kwaliteit eigen competitie

De kwaliteit van de eigen competitie werd vorig seizoen beoordeeld als positief door 45% van de clubs. 13% was hier negatief over. Nu is 47% positief en 22% negatief. De clubs uit de hoofdklassen zijn positiever: van 24% naar 31%. Een negatief oordeel is van 12% naar 19% gegaan. De clubs uit de 3e divisie zijn geven een negatiever oordeel. Was eerst 62% positief, is dat nu 54%. Negatief was 14% en is nu 26%. Van de 2e divisie ervaart 75% de kwaliteit van de competitie als positief en 25% negatief.

13.          Competitiespanning eigen competitie

Over de competitiespanning was 50% de clubs positief en 11% negatief. Dat is nu 46% positief en 245% negatief. Bij de clubs in de hoofdklasse was 41% positief en 6% negatief. Nu is 48% positief en 10% negatief. In de 3e divisie was 57% positief en 14% negatief. Nu is 54% positief en 21% negatief. In de 2e divisie is 8% positief en 83% negatief.

14.          2e elftallen AV in de piramide

De verdeling van de stemmen over de verschillende divisies/klassen is onderstaand weergegeven.

VoorTegen
Alle53%47%
Hoofdklasse38%62%
3e divisie63%37%
2e divisie90%10%

Zoals eerder aangegeven zijn de club in overgrote meerderheid wel van mening dat 2e elftallen via een eigen competitie in en uit de piramide kunnen stromen.

Op de stelling dat als beloftenteams van BVO’s in de piramide blijven dat dan ook de 2e elftallen van amateurclubs mogen instromen antwoord 59% van alle clubs positief tegen 29% negatief. Bij de hoofdklassen is 41% positief en 46% negatief. Bij de clubs uit de 3e divisie is 76% positief en 12% negatief. In de 2e divisie is 90% positief en 0% negatief.

15.          Identiteit

Het amateurvoetbal heeft met het verlies van het Algemeen Amateurkampioenschap en Supercup identiteit verloren

Op deze stelling antwoord 75% van de clubs bevestigend en 8% ontkennend. In de hoofdklasse is deze verhouding 76%/6%, in de 3e divisie 80%/8% en in de 2e divisie 64%/9%.

Amateurcompetities moeten maximaal uit 16 clubs bestaan.

Op deze stelling antwoord 51% van de clubs positief en 21% negatief. In de hoofdklasse is deze verhouding 66%/8%, in de 3e divisie 40%/32% en in de 2e divisie 9%/45%.

Overige stellingen hieromtrent zoals spelen voor de districts- en amateurbeker en de terugkeer van een algemeen amateurkampioen zijn bij eerdere onderwerpen belicht.

16.          Toeschouwersaantallen

De wijzigingen in de piramide hebben grote gevolgen gehad voor de toeschouwersaantallen bij wedstrijden. Van Voetbal op Zaterdag zijn de toeschouwersaantallen van het vorige en afgelopen seizoen beschikbaar gesteld van de zaterdagklassen en de 2e divisie. Hieruit komen de onderstaande gemiddelden naar voren:

Gemiddelden2015-20162016-2017
Za Hoofdklassen579466
Za Topklasse1.191
3e div. Zaterdag784
2e divisie736

In de zaterdag hoofdklassen is een terugloop van 19,5% te noteren. Als de 3e divisie zaterdag en 2e divisie vergeleken wordt met de toeschouwersaantallen van de zaterdag topklasse, dan geeft dit een terugloop van 34%.

Top-10 best bezochte wedstrijden 2e divisie

SpakenburgGVVV2500
SpakenburgFC Lienden2300
SpakenburgAFC2200
KatwijkSpakenburg2016
SpakenburgHHC Hardenberg2000
SpakenburgBarendrecht2000
SpakenburgDe Treffers2000
SpakenburgExcelsior Maassluis2000
De TreffersTEC2000
SpakenburgTEC1963

 

Top-10 slechtst bezochte wedstrijden 2e divisie

Jong FC TwenteKoninklijke HFC70
Jong FC TwenteUNA82
Jong SpartaUNA100
AFCJong Vitesse100
AFCJong AZ100
Jong FC TwenteVVSB106
Jong FC TwenteJong AZ110
Jong FC TwenteExcelsior Maassluis110
Jong SpartaGVVV120
Jong FC TwenteBarendrecht130

 

Top-10 best bezochte wedstrijden 3e divisie

Quick BoysRijnsburgse Boys4158
Rijnsburgse BoysQuick Boys3500
Quick BoysFC Rijnvogels3088
Quick BoysFC Lisse2900
FC RijnvogelsQuick Boys2880
YsselmeervogelsFC Lisse2800
YsselmeervogelsScheveningen2684
YsselmeervogelsVVOG2350
YsselmeervogelsQuick Boys2349
Quick BoysONS Boso Sneek2273

 

Top-10 slechtst bezochte wedstrijden 3e divisie

Voetbal247.nl is volledig gratis te lezen, maar wordt net als veel clubs en bedrijven geraakt door de gevolgen van Coronavirus. Juist in deze tijd zetten we juist een stap extra, om nog uitgebreider verslag te doen van wedstrijden en het laatste nieuws. We zien echter dat de advertentie-inkomsten zijn teruggelopen. We zouden om die reden een kleine donatie zeer waarderen. Op die manier kunnen alle artikelen, reportages en interviews gratis en zonder betaalmuur toegankelijk blijven.

Jong Almere City FCASWH100
Jong Almere City FCScheveningen100
Jong Almere City FCJong FC Groningen100
Jong FC VolendamJong FC Groningen125
Jong FC GroningenHuizen125
Jong Almere City FCFC Lisse125
Jong FC VolendamJong Almere City FC125
Jong Almere City FCONS Boso Sneek150
Jong Almere City FCJong FC Volendam150
Jong Almere City FCHarkemase Boys150
Advertentie
Advertentie
Volg Voetbal247

Steun Voetbal247.nl

Ben jij een trouwe bezoeker van Voetbal247.nl en wil je ons werk waarderen? Overweeg dan om eenmalig een kleine donatie te doen, zodat wij de volgende stap in onze groei en ontwikkeling kunnen zetten.

Lees hier waarom we je dit verzoek doen

Tags

Meer over Derde Divisie Zaterdag